Disclaimer

1. Algemeen en akkoordverklaring

Het onderstaande is van toepassing op elk bezoek en elke vorm van gebruik van deze internetsite en van alle (vormen van) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden. U verklaart zich door het bezoeken en gebruiken van deze website akkoord met het onderstaande.

2. Informatie en aansprakelijkheid

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over Het Zicht of diens cliënten. De informatie is met zorg samengesteld. Het Zicht is echter niet aansprakelijk voor de juistheid en kwaliteit van de informatie op deze website die is verstrekt door leden of anderen, noch van andere informatiebronnen waar naar wordt doorverwezen. Het vermelden of doorverwijzen houdt geen goedkeuring of aanbeveling van Het Zicht in. Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Zicht is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door gebruik van en/of tekortkomingen in de informatie op deze website.

3. Auteursrecht en het gebruiken van informatie

Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, bijlages, beeldmateriaal, logo’s en overige grafische elementen op deze website berusten bij Het Zicht of bij rechthebbenden die Het Zicht toestemming hebben gegeven tot gebruik. Voor gebruik anders dan ter persoonlijke kennisneming en voor verspreiding van de inhoud van deze website, moet schriftelijke toestemming worden gevraagd aan Het Zicht of de rechthebbende. Het is niet toegestaan om gegevens te verzamelen van bezoekers van de website en van personen of organisaties die op de website vermeld worden en/of hen te benaderen voor eigen informatieve of commerciële doelen. Gebruik van (informatie op) deze website in strijd met het hiervoor vermelde, kan worden gemeld via info@hetzicht.nl.

4. Wijzigingen en toepasselijk recht

Het Zicht is gerechtigd om, ook zonder vooraankondiging, de informatie op deze website te veranderen en de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. Een aangebrachte wijziging treedt direct in werking. Het Zicht adviseert de website-bezoeker om de disclaimer regelmatig opnieuw te lezen. Op deze website en disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Het Zicht.